info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สังกัด กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานต้นสังกัด กทม.
ที่อยู่โรงเรียน 68 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
จำนวนนักเรียน 3,090 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม,มัธยมต้น
ผู้อำนวยการ นางพวงผกา แสงเงิน
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวจีรวรรณ ประโพธิ์ศรี
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
กิจกรรมการเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อ 23 มี.ค. 65 น. @1 เม.ย. 65 18:10
 • photo 1.jpg1.jpg
 • photo 2.jpg2.jpg
 • photo 3.jpg3.jpg
 • photo 4.jpg4.jpg
 • photo 5.jpg5.jpg
 • photo 6.jpg6.jpg
 • photo 7.jpg7.jpg
 • photo 8.jpg8.jpg
 • photo 9.jpg9.jpg
 • photo 10.jpg10.jpg
 • photo 11.jpg11.jpg
 • photo 346787.jpg346787.jpg
 • photo 346789.jpg346789.jpg
 • photo 346790.jpg346790.jpg
 • photo 346791.jpg346791.jpg
 • photo 346792.jpg346792.jpg
รายละเอียด:

มีการติดตามเฝ้าระวังและหมั่นตรวจสอบการจัดหรือจำหน่ายอาหารทั่วไป ขนม และเครื่องดื่ม ลดอาหารจำพวกไขมันสูง เค็มจัด หวานจัด เน้นส่งเสริมให้นักเรียน ทุกคนได้บริโภคปลา ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และมีผลไม้ในมื้อกลางวันทุกวัน โดยครูจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อให้นักเรียนนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารรับประทาน บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ ตามโครงการ Prayamon Factory Healthy  สามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารรับประทาน บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

อบรมออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อ 21 มี.ค. 65 น. @27 มี.ค. 65 14:13
 • photo 276253206_706787070673907_5222542202830689984_n.jpg276253206_706787070673907_5222542202830689984_n.jpg
 • photo 277306183_706784910674123_1230727882730757346_n.jpg277306183_706784910674123_1230727882730757346_n.jpg
 • photo 277221163_706785060674108_3664783039689864302_n.jpg277221163_706785060674108_3664783039689864302_n.jpg
 • photo 277175297_706784780674136_706512485610104275_n.jpg277175297_706784780674136_706512485610104275_n.jpg
 • photo 277155842_706784820674132_7391420243164552614_n.jpg277155842_706784820674132_7391420243164552614_n.jpg
 • photo 277230344_706785247340756_4582918445797171644_n.jpg277230344_706785247340756_4582918445797171644_n.jpg
 • photo 277102541_706785557340725_6942038874944699784_n.jpg277102541_706785557340725_6942038874944699784_n.jpg
 • photo 277176694_706785327340748_7966033002775458567_n.jpg277176694_706785327340748_7966033002775458567_n.jpg
 • photo LINE_ALBUM_ใบงานส่งเสริมอาหารเด็กในวัยเรียน_๒๒๐.jpgLINE_ALBUM_ใบงานส่งเสริมอาหารเด็กในวัยเรียน_๒๒๐.jpg
 • photo LINE_ALBUM_ใบงานส่งเสริมอาหารเด็กในวัยเรีย.jpgLINE_ALBUM_ใบงานส่งเสริมอาหารเด็กในวัยเรีย.jpg
 • photo LINE_ALBUM_ใบงานส่งเสริมอาหารเด็กในวัยเรียน_๒๒๐_0.jpgLINE_ALBUM_ใบงานส่งเสริมอาหารเด็กในวัยเรียน_๒๒๐_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_ใบงานส่งเสริมอาหารเด็กในวัยเรียน_๒๒๐_1.jpgLINE_ALBUM_ใบงานส่งเสริมอาหารเด็กในวัยเรียน_๒๒๐_1.jpg
รายละเอียด:

จัดอบรมออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Google meet โดยเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องภาวะโภชนาการในเด็กและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมให้นักเรียนเลือกบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ มีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร มีภาวะโภชนาการที่ดีในเด็ก ตลอดจนวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
(เมื่ออบรมเสร็จมีเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอบรม)

ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. นักเรียนมีความรู้เรื่องภาวะโภชนาการที่ดี
 2. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภค รู้จักเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
กิจกรรมวิถีชีวิตสุขภาวะโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อ 17 ม.ค. 65 น. @1 เม.ย. 65 18:01
 • photo 346760.jpg346760.jpg
 • photo 346759.jpg346759.jpg
 • photo 346758.jpg346758.jpg
 • photo 346757.jpg346757.jpg
รายละเอียด:

จัดจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพ หรือ น้ำสมุนไพรจากฝีมือนักเรียน ไม่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่หวานจัด เค็มจัด ไขมันสูง และอาหารประเภทหมักดอง

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รับประทานอาหาร และเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ เลี่ยงอาหารที่หวานจัด เค็มจัด ไขมันสูง และอาหารประเภทหมักดอง

กิจกรรมพัฒนาสถานที่ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อ 3 ม.ค. 65 น. @1 เม.ย. 65 17:31
 • photo 346755.jpg346755.jpg
 • photo 346754.jpg346754.jpg
 • photo 346753.jpg346753.jpg
 • photo 346751.jpg346751.jpg
 • photo 346750.jpg346750.jpg
 • photo 346749.jpg346749.jpg
 • photo 346747.jpg346747.jpg
 • photo 346746.jpg346746.jpg
 • photo 346756.jpg346756.jpg
 • photo 346781.jpg346781.jpg
 • photo 346782.jpg346782.jpg
 • photo 346783.jpg346783.jpg
รายละเอียด:

จัดเตรียมบริเวณ หรือสถานที่ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารในโรงเรียน หมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยครั้ง มีการระบายอากาศที่เพียงพอ นักเรียนทุกคนจะต้องล้างมือ ล้างช้อนทุกครั้งก่อนการรับประทานอาหาร มีอ่างล้างมือที่สะอาด น่าใช้

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

สถานที่ประกอบอาหารในโรงเรียน ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานหลักการสุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรมจัดอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อ 22 พ.ย. 64 น. @1 เม.ย. 65 17:44
 • photo 1.png1.png
 • photo 2.png2.png
 • photo 3.jpg3.jpg
 • photo 4.png4.png
 • photo 5.png5.png
 • photo อาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 - 5 มค 65  .jpgอาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 - 5 มค 65 .jpg
 • photo อาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 - 24 มค 65  .jpgอาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 - 24 มค 65 .jpg
 • photo อาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 - 25 พย 64  .jpgอาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 - 25 พย 64 .jpg
 • photo อาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 - 26 พย 64  .jpgอาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 - 26 พย 64 .jpg
 • photo อาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 - 31 มค 65   .jpgอาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 - 31 มค 65 .jpg
 • photo อาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 -9 กพ 65 .jpgอาหารเช้า อาหารกลางวัน 2-64 -9 กพ 65 .jpg
รายละเอียด:

จัดอาหารตามตารางโภชนาการของกรมอนามัย นักเรียนได้บริโภคผักปลอดภัย  อย่างน้อยเฉลี่ยวันละ 60-100 กรัม ทุกวันหรืออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ และนักเรียนได้บริโภคผลไม้ตามฤดูกาลอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ใช้โปรแกรมในการจัดสำรับอาหารตามโปรแกรม (Thai School Lunch for BMA) นักเรียนได้บริโภคผักปลอดภัย อย่างน้อยเฉลี่ยวันละ 60-100 กรัม ทุกวันหรืออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ และผลไม้ตามฤดูกาลอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์