ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

other_houses

โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา)

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา)
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต2
หน่วยงานต้นสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ที่อยู่โรงเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
จำนวนนักเรียน 100 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม
ผู้อำนวยการ นางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง
ครูผู้รับผิดชอบ คณะทำงาน นางสาวสุวนันท์ นาคลำพา , นางสาวยุพิน วารีรัตน์ , นายธานินทร์ ขันตี
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
ตามติดผลลัพธ์เวทีขนาดย่อมโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) เมื่อ 31 มี.ค. 65 น. @5 เม.ย. 65 09:21
 • photo ติดตามเวทีขนาดย่อม1.jpgติดตามเวทีขนาดย่อม1.jpg
 • photo ติมตามเวทีขนาดย่อม2.jpgติมตามเวทีขนาดย่อม2.jpg
 • photo ติดตามเวทีขนาดย่อม3.jpgติดตามเวทีขนาดย่อม3.jpg
รายละเอียด:
 1. การประชุมคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในโครงการ
 2. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
 3. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. อุปสรรคจากการดำเนินกิจกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19
สร้างความเข้าใจเป็นหมู่คณะโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) เมื่อ 17 มี.ค. 65 น. @5 เม.ย. 65 09:04
 • photo สร้างความรู้ความเข้าใจนักเรียน1.jpgสร้างความรู้ความเข้าใจนักเรียน1.jpg
 • photo สร้างความรู้ความเข้าใจนักเรียน2.jpgสร้างความรู้ความเข้าใจนักเรียน2.jpg
 • photo สร้างความรู้ความเข้าใจนักเรียน3.jpgสร้างความรู้ความเข้าใจนักเรียน3.jpg
 • photo สร้างความรูัความเข้าใจนักเรียน4.jpgสร้างความรูัความเข้าใจนักเรียน4.jpg
รายละเอียด:

ให้ความรู้กับนักเรียนภายในโรงเรียน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจการรับประทานอาหารที่ดี ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปขยายผลสู่การทำกิจกรรม

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการรับประทานอาหาร 2.นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินชีวิต

สวนผักอินทรีย์โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) เมื่อ 15 ก.พ. 65 น. @5 เม.ย. 65 09:34
 • photo สวนผักอินทรีย์1.JPGสวนผักอินทรีย์1.JPG
 • photo สวนผักอินทรีย์2.JPGสวนผักอินทรีย์2.JPG
 • photo สวนผักอินทรีย์3.jpgสวนผักอินทรีย์3.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์4.jpgสวนผักอินทรีย์4.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์6.jpgสวนผักอินทรีย์6.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์7.jpgสวนผักอินทรีย์7.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์8.jpgสวนผักอินทรีย์8.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์9.jpgสวนผักอินทรีย์9.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์10.jpgสวนผักอินทรีย์10.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์11.jpgสวนผักอินทรีย์11.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์12.jpgสวนผักอินทรีย์12.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์13.jpgสวนผักอินทรีย์13.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์14.jpgสวนผักอินทรีย์14.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์15.jpgสวนผักอินทรีย์15.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์16.jpgสวนผักอินทรีย์16.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์17.jpgสวนผักอินทรีย์17.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์18.jpgสวนผักอินทรีย์18.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์19.jpgสวนผักอินทรีย์19.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์20.jpgสวนผักอินทรีย์20.jpg
 • photo สวนผักอินทรีย์21.jpgสวนผักอินทรีย์21.jpg
รายละเอียด:
 1. โรงเรียนจัดเตรียมพื้นที่ทำแปลงเกษตรให้แก่นักเรียน
 2. นักเรียนทำเกษตรด้วยตนเอง ดังนี้

- จัดสรรวัตถุดิบ - เตรียมดิน - ปลูกพืช - ดูแลพืช ผักสวนครัว - เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหาร

ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. นักเรียนมีความรู้การทำเกษตรจากการบูรณาการวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ
 2. นักเรียนสามารถทำเกษตรได้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนมีความรู้ จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สหกรณ์นักเรียน
สุขภาพดีมีชัยโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) เมื่อ 14 ก.พ. 65 น. @5 เม.ย. 65 10:57
 • photo สุขภาพดีมีชัย5.jpgสุขภาพดีมีชัย5.jpg
 • photo สุขภาพดีมีชัย6.jpgสุขภาพดีมีชัย6.jpg
 • photo สุขภาพดีมีชัย7.jpgสุขภาพดีมีชัย7.jpg
รายละเอียด:

สาธารณะสุขประจำตำบล ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับวัคซีนครบถ้วน

fin&funโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) เมื่อ 19 ม.ค. 65 น. @5 เม.ย. 65 10:32
 • photo fin&fun.jpgfin&fun.jpg
 • photo fin&fun2.jpgfin&fun2.jpg
 • photo fin&fun3.jpgfin&fun3.jpg
 • photo fin&fun4.jpgfin&fun4.jpg
รายละเอียด:
 1. จัดกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงช่วงเช้า ก่อนเข้าเรียน
 2. บูรณาการกับวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

สุขภาพดีมีชัยโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) เมื่อ 18 ม.ค. 65 น. @5 เม.ย. 65 11:07
 • photo สุขภาพดีมีชัย1.jpgสุขภาพดีมีชัย1.jpg
 • photo สุขภาพดีมีชัย2.jpgสุขภาพดีมีชัย2.jpg
 • photo สุขภาพดีมีชัย3.jpgสุขภาพดีมีชัย3.jpg
 • photo สุขภาพดีมีชัย4.jpgสุขภาพดีมีชัย4.jpg
รายละเอียด:
 1. การตรวจสุขภาพของนักเรียนโดยสาธารณะสุขประจำตำบล มีการตรวจฟัน  การประเมินความเสี่ยงระดับน้ำตาล การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในเขตพื้นที่
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี มีระดับน้ำตาลในเลือดปกติ และการเว้นระยะห่างการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในเขตพื้นที่

สำรวจกาย by schoolโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) เมื่อ 22 ธ.ค. 64 น. @5 เม.ย. 65 10:42
 • photo สำรวจกายby school.jpgสำรวจกายby school.jpg
 • photo สำรวจกายby school2.jpgสำรวจกายby school2.jpg
 • photo สำรวจกายby school3.jpgสำรวจกายby school3.jpg
รายละเอียด:
 1. นักเรียนทุกคนมีการวัดส่วนสูง-ชั่งน้ำหนักอย่างถูกวิธีโดยครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแล
 2. มีระบบการคำนวนสัดส่วนที่เหมาะสมของเด็กแต่ละบุคคลผ่าน DMC
 3. ครูประจำชั้นแนะนำนักเรียนในการรับประทานอย่างถูกวิธี และสังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างใกล้ชิด
 4. ปรึกษาคุณหมอในการจัดเมนูการรับประทานอาหาร
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. นักเรียนส่วนใหญ่ มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์
 2. นักเรียนรู้จักการเฝ้าระวังโภชนาการของตนเอง
โภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเราโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) เมื่อ 21 ธ.ค. 64 น. @5 เม.ย. 65 10:20
 • photo โภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา.jpgโภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา.jpg
 • photo โภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา1.jpgโภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา1.jpg
 • photo โภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา2.JPGโภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา2.JPG
 • photo โภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา3.JPGโภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา3.JPG
 • photo โภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา4.JPGโภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา4.JPG
 • photo โภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา5.JPGโภชนาการที่ดีเริ่มที่ตัวเรา5.JPG
รายละเอียด:
 1. รูปแบบการจัดชุดสำรับอาหารกลางวันหมุนเวียน 5 วัน/สัปดาห์ ตามระบบ That school lunch. นักเรียนได้บริโภคผักปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ยวันละ 60-100 กรัม ในระดับอนุบาล ระดับข้าวอยู่ที่ ครึ่งทัพพีถึง หนึ่งทัพพี ระดับประถมระดับข้าวอยู่ที่ 1 ทัพพี ไม่ควรเกิน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลไม้ตามฤดูกาลอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
 2. ด้านคุณค่าทางโภชนาการและลดหวาน มัน เค็มของอาหารกลางวัน โดยมีคณะทำงานตรวจสอบ
 3. การรับประทานอาหารว่าง ขนม เครื่องดื่มต่างๆมีความสะอาดและมีประโยชน์
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน 5 หมู่

สด สะอาด ปลอดภัยโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) เมื่อ 21 ธ.ค. 64 น. @5 เม.ย. 65 10:05
 • photo สดสะอาดปลอดภัย1.JPGสดสะอาดปลอดภัย1.JPG
 • photo สดสะอาดปลอดภัย2.jpgสดสะอาดปลอดภัย2.jpg
 • photo สดสะอาดปลอดภัย3.jpgสดสะอาดปลอดภัย3.jpg
 • photo สดสะอาดปลอดภัย5.jpgสดสะอาดปลอดภัย5.jpg
 • photo สดสะอาดปลอดภัย6.jpgสดสะอาดปลอดภัย6.jpg
 • photo สดสะอาดปลอดภัย8.jpgสดสะอาดปลอดภัย8.jpg
 • photo สดสะอาดปลอดภัย9.jpgสดสะอาดปลอดภัย9.jpg
 • photo สดสะอาดปลอดภัย10.jpgสดสะอาดปลอดภัย10.jpg
รายละเอียด:
 1. จัดเวรทำความสะอาดในห้องครัวและบริเวณที่รับประทานอาหารของโรงเรียน
 2. จัดวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะต่อการใช้งาน
 3. จัดการเศษวัสดุ (ขยะเปียก,ขยะทั่วไป)อย่างถูกวิธี
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. มีการจัดวางระบบการดำเนินการ วัตถุดิบมีความสด สะอาดของผลผลิต และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร
 2. การจัดการเศษวัสดุใช้ถังรักษ์โลก
สร้างความเข้าใจเป็นหมู่คณะโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) เมื่อ 20 ธ.ค. 64 น. @2 เม.ย. 65 11:13
 • photo D0644EF3-A3FA-47CB-96E8-0920E23EBC70.jpgD0644EF3-A3FA-47CB-96E8-0920E23EBC70.jpg
 • photo E964887B-57DE-4B5E-B727-0BA6A7342DB1.jpgE964887B-57DE-4B5E-B727-0BA6A7342DB1.jpg
 • photo S__3047441.jpgS__3047441.jpg
 • photo S__3047442.jpgS__3047442.jpg
 • photo IMG_1475.JPGIMG_1475.JPG
 • photo IMG_1476.JPGIMG_1476.JPG
 • photo IMG_1477.JPGIMG_1477.JPG
รายละเอียด:

1 ประชุมครูในสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ 2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองร่วมกับคณะกรรมการเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ 3. วางแผนการดำเนินงานในโครงการอาหารกลางวัน - ให้ความรู้ในการรับประทานอาหารที่ดีถูกสุขลักษณะ - ใช้โปรแกรม Thai school lunch - ให้มีสหกรณ์นักเรียนในการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย - จัดเก็บข้อมูลสัดส่วนของนักเรียน 2 ครั้งต่อเทอม - บูรณาการกับวิชาการ 8 กลุ่มสาระ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

แผนการปฏิบัติดำเนินกิจกรรม