info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์
สังกัด สพป.สพ.2
หน่วยงานต้นสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ที่อยู่โรงเรียน หมู่ที่ 8 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
จำนวนนักเรียน 167 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม
ผู้อำนวยการ นายอนันต์ ดีขำ
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐกุล เรือนเพ็ชร
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม