ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
หน่วยงานต้นสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ที่อยู่โรงเรียน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ึ7200
จำนวนนักเรียน 2,280 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม
ผู้อำนวยการ นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวกัณฑิมา ศรีอุดม
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงโรงเรียนสุพรรณภูมิ เมื่อ 30 พ.ค. 65 น. @30 พ.ค. 65 11:09
  • photo S__12165124.jpgS__12165124.jpg
  • photo S__12165126.jpgS__12165126.jpg
  • photo S__410951685.jpgS__410951685.jpg
  • photo S__410951683.jpgS__410951683.jpg
รายละเอียด:

ครูฝ่ายอนามัยนำเครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูง ไปวัดนักเรียนในชั้นเรียน และคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ อ้วน ผอม สูง เพื่อนำไปทำกิจกรรมต่อไป

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

มีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการและติดตาม แก้ไขแบบมีส่วนร่วม

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชานาการของเด็กวัยเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ เมื่อ 28 พ.ค. 65 น. @29 พ.ค. 65 22:14
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_43.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_43.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_46.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_46.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_50.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_50.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_66.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_66.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_75.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_75.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_89.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_89.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_93.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_93.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_2.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_2.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_8.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_8.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_17.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_17.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_27.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_27.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_54.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_54.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_57.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_57.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_58.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_58.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_69.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_69.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_70.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_70.jpg
  • photo LINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_73.jpgLINE_ALBUM_อบรมด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเร. 65_220528_73.jpg
รายละเอียด:

1.ประชุม วางแผนการดำเนินงาน กับผู้บริหารและคณะครูในโครงการอาหารกลางวัน และแม่ครัว เรื่องการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน 2. เชิญวิทยากร จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 3. จัดกิจกรรมการอบรมให้กับคณะครูในโครงการอาหารกลางวัน และแม่ครัว จำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร และการจัดอาหารที่ได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการการเจริญเติบโตของนักเรียนและมีเทคนิคการเลือกซื้ออาหารการเตรียมและการปรุง พร้อมทั้งมีทักษะการอ่านฉลาก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิดทักษะ เกี่ยวกับ     (1) มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร     (2) การจัดอาหารที่ได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการ     (3) โภชนาการดีเด็กไทยเติบโตดี ฉลาด แข็งแรง     (4) กินพอดีไม่มีอ้วน     (5) เทคนิคการเลือกซื้ออาหารการเตรียมและการปรุง     (6) อ่านฉลากอย่างฉลาด     (7) หวาน มัน เค็ม วายร้ายสุขภาพ ที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน ตามหลักโภชนาการได้

จัดรายการอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม Thai school lunchโรงเรียนสุพรรณภูมิ เมื่อ 17 พ.ค. 65 น. @29 พ.ค. 65 22:48
  • photo รายงาน_page-0001.jpgรายงาน_page-0001.jpg
  • photo สารอาหาร 1-6-65_page-0001.jpgสารอาหาร 1-6-65_page-0001.jpg
  • photo สารอาหาร 2-6-65_page-0001.jpgสารอาหาร 2-6-65_page-0001.jpg
  • photo สารอาหาร 30-5-65_page-0001.jpgสารอาหาร 30-5-65_page-0001.jpg
  • photo สารอาหาร 31-5-65_page-0001.jpgสารอาหาร 31-5-65_page-0001.jpg
รายละเอียด:

ครูโภชนาการผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จัดรายการอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม  Thai  School Lunch (เป็นแนวทางและหลักการเพื่อเทียบเคียงกับวัตถุดิบที่มี) โดยมีการจัดล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมวัตถุดิบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน