ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
หน่วยงานต้นสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 72230
จำนวนนักเรียน 451 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม,มัธยมต้น
ผู้อำนวยการ นางนฤมล ปิ่นทศิริ
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพร อระเอี่ยม
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าเสด้จ เมื่อ 17 พ.ค. 65 น. @10 มิ.ย. 65 15:16
  • photo LINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 64_๒๒๐๖๑๐_0.jpgLINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 64_๒๒๐๖๑๐_0.jpg
  • photo LINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 64_๒๒๐๖๑๐.jpgLINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 64_๒๒๐๖๑๐.jpg
  • photo LINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 64_๒๒๐๖๑๐_1.jpgLINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 64_๒๒๐๖๑๐_1.jpg
  • photo LINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 64_๒๒๐๖๑๐_2.jpgLINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 64_๒๒๐๖๑๐_2.jpg
  • photo LINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 65_๒๒๐๖๑๐.jpgLINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 65_๒๒๐๖๑๐.jpg
  • photo LINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 65_๒๒๐๖๑๐_0.jpgLINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 65_๒๒๐๖๑๐_0.jpg
  • photo LINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 65_๒๒๐๖๑๐_0.jpgLINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 65_๒๒๐๖๑๐_0.jpg
  • photo LINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 65_๒๒๐๖๑๐_1.jpgLINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 65_๒๒๐๖๑๐_1.jpg
  • photo LINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 65_๒๒๐๖๑๐_2.jpgLINE_ALBUM_เกษตรไร้สาร 65_๒๒๐๖๑๐_2.jpg
รายละเอียด:

จัดทำแแปลงเกษตรโคกหนองนาและโรงเรือนเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนมีผักปลอดสารพิษในการจัดอาหารกลางวัน ตามหลักโภชนาการ