info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
สังกัด สพป.สุพรรณบุรีเขต 1
หน่วยงานต้นสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จำนวนนักเรียน 227 คน
ช่วงชั้น ปฐมวัย,อนุบาล,ประถม,มัธยมต้น
ผู้อำนวยการ นางสิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ
ครูผู้รับผิดชอบ นางศิริพร โพธิ์สุวรรณ,นางสาววรรนิภา ทองคำมาก,นางสาวทิพย์วรรณ เขียวพยัพ
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
โครงการความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (ยุวเกษตร)โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า เมื่อ 15 ก.พ. 65 น. @6 เม.ย. 65 11:15
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_9.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_9.jpg
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_11.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_11.jpg
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_12.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_12.jpg
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_13.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_13.jpg
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_14.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_14.jpg
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_15.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_15.jpg
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_17.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_17.jpg
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_23.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_23.jpg
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_25.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_25.jpg
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_28.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_28.jpg
 • photo LINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_29.jpgLINE_ALBUM_2022.3.29_๒๒๐๓๓๐_29.jpg
รายละเอียด:

นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นผู้แนะนำให้ความรู้เรื่องการเกษตรและโภชนาการอาหารที่ปลอดภัย

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนมีความรู้เรื่องเกษตรและโภชนาการอาหารที่ปลอดภัย