ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดคันทด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประม
หน่วยงานต้นสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จำนวนนักเรียน 53 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม
ผู้อำนวยการ -
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวจิตรา พุฒซ้อน นางธนญา ไพเราะ
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโรงเรียนวัดคันทด เมื่อ 24 ก.พ. 65 น. @24 ก.พ. 65 11:03
 • photo ชั่งน้ำหนัก.jpgชั่งน้ำหนัก.jpg
 • photo วัดส่วนสูง.jpgวัดส่วนสูง.jpg
 • photo ชั่งน้ำหนัก 1.jpgชั่งน้ำหนัก 1.jpg
รายละเอียด:

ครูประจำชั้นนำเครื่องชั่งน้ำหนักแะที่วัดส่วนสูง  ไปวัดนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง  และคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  อ้วน  ผอม  สูง

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนมีร่างกายสมส่วน  และไม่มีภาวะทุพโภชนาการ

การจัดทำแผนบูรณาการโรงเรียนวัดคันทด เมื่อ 24 ก.พ. 65 น. @24 ก.พ. 65 11:00
 • photo 139150.jpg139150.jpg
รายละเอียด:

ครูทุกคนจัดทำแผนการสอนที่มีการบูรณาการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนได้เรียนรู้อาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียนในรายวิชาต่างๆ  นอกจากวิชาสุขศึกษา

เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคันทด เมื่อ 24 ก.พ. 65 น. @24 ก.พ. 65 10:57
 • photo อบรมอาหารนักเรียน.jpgอบรมอาหารนักเรียน.jpg
รายละเอียด:

ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการการกินและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการให้กับนักเรียน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนทานอาหารที่มีประโยชน์ และครบ 5 หมู่  ทำให้ร่างกายแข็งแรง

น้ำดื่มสะอาด อาหารปลอดภัยโรงเรียนวัดคันทด เมื่อ 24 ก.พ. 65 น. @24 ก.พ. 65 10:53
 • photo อบรมอาหารครู.jpgอบรมอาหารครู.jpg
รายละเอียด:

อบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการอาหารและน้ำดื่มแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

บุคลากรในโรงเรียนรับประทานอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย  น้ำดื่มสะอาด ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรค

การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษโรงเรียนวัดคันทด เมื่อ 24 ก.พ. 65 น. @24 ก.พ. 65 10:47
 • photo ปลูกผัก1.jpgปลูกผัก1.jpg
 • photo ปลูกผัก 2.jpgปลูกผัก 2.jpg
 • photo ปลูกผัก3.jpgปลูกผัก3.jpg
 • photo เห็ด 1.jpgเห็ด 1.jpg
 • photo เห็ด 2.jpgเห็ด 2.jpg
 • photo เห็ด 3.jpgเห็ด 3.jpg
 • photo ปลูกผัก 4.jpgปลูกผัก 4.jpg
 • photo ปลูกผัก 5.jpgปลูกผัก 5.jpg
 • photo ปลูกผัก6.jpgปลูกผัก6.jpg
 • photo เห็ด 4.jpgเห็ด 4.jpg
 • photo เห็ด 5.jpgเห็ด 5.jpg
 • photo เห็ด 7.jpgเห็ด 7.jpg
รายละเอียด:

การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนได้รับประทานผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ  ทำให้สุขภาพแข็งแรง

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนวัดคันทด เมื่อ 24 ก.พ. 65 น. @24 ก.พ. 65 10:44
รายละเอียด:

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเข้ารับการอบรม  การใช้งานโปรแกรม  Thai  School Lunch

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

-