info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดแก้ว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
หน่วยงานต้นสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จำนวนนักเรียน 140 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม,มัธยมต้น
ผู้อำนวยการ นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวธนาวรรณ งามบุญชื่น
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงโรงเรียนวัดแก้ว เมื่อ 5 เม.ย. 65 น. @5 เม.ย. 65 10:48
 • photo ทดสอบสมรรถภาพ_๑๙๐๔๐๕_0016.jpgทดสอบสมรรถภาพ_๑๙๐๔๐๕_0016.jpg
 • photo ทดสอบสมรรถภาพ_๑๙๐๔๐๕_0017.jpgทดสอบสมรรถภาพ_๑๙๐๔๐๕_0017.jpg
 • photo ทดสอบสมรรถภาพ_๑๙๐๔๐๕_0026.jpgทดสอบสมรรถภาพ_๑๙๐๔๐๕_0026.jpg
 • photo ทดสอบสมรรถภาพ_๑๙๐๔๐๕_0017.jpgทดสอบสมรรถภาพ_๑๙๐๔๐๕_0017.jpg
รายละเอียด:

ครูประจำชั้นนำเครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูง ไปวัดนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง และคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ อ้วน ผอม สูง เพื่อนำไปทำกิจกรรมต่อไป

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนมีสุขภาวะสมบูรณ์แข็งแรง สูง ดี สมส่วน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว เมื่อ 26 ก.พ. 65 น. @1 เม.ย. 65 13:52
 • photo 277615436_298687782382213_1298051759185358366_n.jpg277615436_298687782382213_1298051759185358366_n.jpg
 • photo 277404208_520819946081790_1751849703002991393_n.jpg277404208_520819946081790_1751849703002991393_n.jpg
 • photo 277436568_526008398873767_1822817398295636398_n.jpg277436568_526008398873767_1822817398295636398_n.jpg
 • photo 277426563_1127822908056792_5427990375606607721_n.jpg277426563_1127822908056792_5427990375606607721_n.jpg
 • photo 277463325_335564585271979_8214553945260963086_n.jpg277463325_335564585271979_8214553945260963086_n.jpg
รายละเอียด:

1.ประชุม วางแผนดารดำเนินงาน กับผู้บริหารและคณะครู เรื่องการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการให้กับนักเรียน 2. เชิญวิทยากร จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
3. จัดกิจกรรมการอบรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 84 คน เรื่อง การเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ
4. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเลือกอาหารตามหลักโภชนาการ โดยใช้ธงโภชนาการ 5. วิทยากรและนักเรียนร่วมสรุปองค์ความรู้

ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ โดยได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย
 2. นักเรียนสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยคำนึงถึงธงโภชนาการ
 3. นักเรียนรู้จักวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตสมวัย มีสัดส่วนของน้ำหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์
 4. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อคนในครอบครัว