info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
หน่วยงานต้นสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จำนวนนักเรียน 70 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม
ผู้อำนวยการ นางสาวสุวารินน์ รักลีลาวัฒน์
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาวรรณ ศรีเลิศ
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
เก็บเกี่ยวผลผลิตโรงเรียนวัดมเหยงคณ์ เมื่อ 30 พ.ค. 65 น. @31 พ.ค. 65 23:08
  • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_กล้วยต่างๆ_๒๒๐๕๓๑_88.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_กล้วยต่างๆ_๒๒๐๕๓๑_88.jpg
  • photo LINE_ALBUM_ปลูกผักสวนครัว_๒๒๐๕๓๑_34.jpgLINE_ALBUM_ปลูกผักสวนครัว_๒๒๐๕๓๑_34.jpg
  • photo 20220315_075306.jpg20220315_075306.jpg
  • photo 20220315_075529.jpg20220315_075529.jpg
  • photo 20220315_082343.jpg20220315_082343.jpg
รายละเอียด:

เก็บผลผลิตที่นักเรียนปลูกมาเพื่อส่งต่อให้แม่ครัวนำไปประกอบอาหาร

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนนำผลผลิตที่นักเรียนปลูกมาไปส่งให้แม่ครัวประอบอาหารกลางวันได้

ปลูกผักสวนครัวโรงเรียนวัดมเหยงคณ์ เมื่อ 18 พ.ค. 65 น. @31 พ.ค. 65 22:18
  • photo 20220210_152522.jpg20220210_152522.jpg
  • photo LINE_ALBUM_เกษตร2562_๒๒๐๕๓๑_12.jpgLINE_ALBUM_เกษตร2562_๒๒๐๕๓๑_12.jpg
  • photo LINE_ALBUM_เกษตร2562_๒๒๐๕๓๑_19.jpgLINE_ALBUM_เกษตร2562_๒๒๐๕๓๑_19.jpg
รายละเอียด:

นักเรียนนำพืชผักต่างๆ ไปปลูกในแปลงที่ตนรับผิดชอบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนสามารถทำกิจกรรมลุล่วงด้วยความสำเร็จ และนักเรียนมั่นดูแลรักษาแปลงผักที่ตนรับผิดชอบ