ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีน
หน่วยงานต้นสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่โรงเรียน 179 หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
จำนวนนักเรียน 361 คน
ช่วงชั้น มัธยมต้น
ผู้อำนวยการ นางวิจิตรา คูณขุนทด
ครูผู้รับผิดชอบ อทิตยา อิสรพล
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
กิจกรรมสุขภาพดีชิวิตมีสุขโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร เมื่อ 16 มี.ค. 65 น. @30 มี.ค. 65 11:53
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_0.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_86.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_86.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_3.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_3.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_5.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_5.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_6.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_6.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_34.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_34.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_31.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_31.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_10.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_10.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_12.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_12.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_57.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_57.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_14.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_14.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_15.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_15.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_27.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_27.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_67.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_67.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_115.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_115.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_52.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_52.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_137.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_137.jpg
 • photo IMG_25620207_140029.jpgIMG_25620207_140029.jpg
 • photo IMG_25620207_140300.jpgIMG_25620207_140300.jpg
 • photo IMG_25620207_140342.jpgIMG_25620207_140342.jpg
รายละเอียด:
 1. แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 2. แบบบันทึกการออกกำลังกาย
  3 แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

 

กิจกรรมบูรณาการวันสุขบัญญัติแห่งชาติโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร เมื่อ 16 มี.ค. 65 น. @30 มี.ค. 65 11:50
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_173.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_173.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_2.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_2.jpg
 • photo 277111701_513222233582110_5358595613442713601_n.jpg277111701_513222233582110_5358595613442713601_n.jpg
 • photo 275783356_515893053241278_736192833674424178_n.jpg275783356_515893053241278_736192833674424178_n.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_170.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_170.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_177.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_177.jpg
รายละเอียด:
 1. ให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
 2. จัดทำป้ายนิเทศในการให้ความรู้เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

 

กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสารอาหารที่เด็กควรได้รับตามวัยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร เมื่อ 16 มี.ค. 65 น. @30 มี.ค. 65 09:13
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_8.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_8.jpg
 • photo IMG_25620207_141711.jpgIMG_25620207_141711.jpg
 • photo IMG_25620207_141551.jpgIMG_25620207_141551.jpg
 • photo IMG_25620208_094016.jpgIMG_25620208_094016.jpg
 • photo IMG_25620208_094048.jpgIMG_25620208_094048.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_172.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_172.jpg
 • photo LINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_171.jpgLINE_ALBUM_กิจกรรม7000_220329_171.jpg
 • photo IMG_25620208_144343.jpgIMG_25620208_144343.jpg
 • photo IMG_25620208_144356.jpgIMG_25620208_144356.jpg
รายละเอียด:

จัดทำป้ายนิเทศในการให้ควา

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

 

โรงอาหารสะอาดนักเรียนปลอดภัยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร เมื่อ 23 ก.พ. 65 น. @30 มี.ค. 65 09:11
 • photo 106007198_679363999462139_6434174338415060759_n.jpg106007198_679363999462139_6434174338415060759_n.jpg
 • photo 106032635_679363026128903_6542573831597155896_n.jpg106032635_679363026128903_6542573831597155896_n.jpg
 • photo 106085078_679363846128821_2333528695257773889_n.jpg106085078_679363846128821_2333528695257773889_n.jpg
 • photo 106089795_679362556128950_574429927063210878_n.jpg106089795_679362556128950_574429927063210878_n.jpg
 • photo 106099126_679362709462268_3652487815775303935_n.jpg106099126_679362709462268_3652487815775303935_n.jpg
 • photo 106100891_679364469462092_1946065657746995362_n.jpg106100891_679364469462092_1946065657746995362_n.jpg
 • photo 106171520_679363519462187_451508694658033616_n.jpg106171520_679363519462187_451508694658033616_n.jpg
 • photo 106267285_679364266128779_1936867496920012112_n.jpg106267285_679364266128779_1936867496920012112_n.jpg
 • photo 106477713_679362759462263_6635629371233731853_n.jpg106477713_679362759462263_6635629371233731853_n.jpg
 • photo 106491528_679362949462244_5926178591383683381_n.jpg106491528_679362949462244_5926178591383683381_n.jpg
 • photo 106505166_679363359462203_2342570927425122008_n.jpg106505166_679363359462203_2342570927425122008_n.jpg
 • photo 106533763_679363652795507_9034872874382563143_n.jpg106533763_679363652795507_9034872874382563143_n.jpg
 • photo 106912122_679363719462167_2995513753527869263_n.jpg106912122_679363719462167_2995513753527869263_n.jpg
 • photo 106917932_679362789462260_5748941352777842944_n.jpg106917932_679362789462260_5748941352777842944_n.jpg
รายละเอียด:
 1. แต่งตั้งคณะทำงานประเินโครงการ
 2. กำกับติดตา การดำเนินงาน โรงอาหารสะอาด
ผลผลิต/ผลลัพธ์:

หมายเหตุ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ในช่วงของการจัดกิจกรรมจึงไ่่่่่ม่สามารถจัดกิจกรรมได้บางส่วน

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร เมื่อ 3 ก.พ. 65 น. @30 มี.ค. 65 09:08
 • photo LINE_ALBUM_ประชุมครู (3 ก.พ. 2565)_220329_6.jpgLINE_ALBUM_ประชุมครู (3 ก.พ. 2565)_220329_6.jpg
 • photo LINE_ALBUM_ประชุมครู (3 ก.พ. 2565)_220329_0.jpgLINE_ALBUM_ประชุมครู (3 ก.พ. 2565)_220329_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_ประชุมครู (3 ก.พ. 2565)_220329_5.jpgLINE_ALBUM_ประชุมครู (3 ก.พ. 2565)_220329_5.jpg
รายละเอียด:

แต่งตั้งคณะกรรการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

มีการประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน