ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา
สังกัด เทศบาลตำบลสรรพยา
หน่วยงานต้นสังกัด เทศบาลตำบลสรรพยา
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดชัยนาท 17150
จำนวนนักเรียน 452 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม
ผู้อำนวยการ นางสาวสุปราณี จิตรดา
ครูผู้รับผิดชอบ ??
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม