info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
สังกัด เทศบาลนครแหลมฉบัง
หน่วยงานต้นสังกัด เทศบาลนครแหลมฉบัง
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดชลบุรี 20230
จำนวนนักเรียน 2,137 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม
ผู้อำนวยการ นายชินธรรม พรหมมณี
ครูผู้รับผิดชอบ นางณัฐชยา มูลขุนทศ
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
เอกสารเพิ่มเติม ยอด 7000 บาทโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 เมื่อ 25 พ.ค. 65 น. @25 พ.ค. 65 11:45
รายละเอียด:

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

 

จัดอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 เมื่อ 5 มี.ค. 65 น. @12 เม.ย. 65 16:26
  • photo 70119.jpg70119.jpg
  • photo 70120.jpg70120.jpg
รายละเอียด:

จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน เชิญวิทยากรจากสาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบัง มาอบรมให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2564

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ผู้บริหาร ครูและ นักเรียนมีความรู้เรื่องโภชนาการ นำไปสู่การบริหารจัดการอาหาร ในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน