ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

other_houses

โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้
หน่วยงานต้นสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดชลบุรี 21150
จำนวนนักเรียน 82 คน
ช่วงชั้น ปฐมวัย,อนุบาล
ผู้อำนวยการ นางสุภาวดี จันทรา
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวจันทร์จิรา ดีดสี
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโภชนาการและการจัดอาหารสำหรับเด็กโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เมื่อ 22 เม.ย. 65 น. @9 พ.ค. 65 09:12
 • photo 165DB938-1481-4D20-B543-888E2C048F7F.jpg165DB938-1481-4D20-B543-888E2C048F7F.jpg
 • photo 945B6880-C524-410D-B254-D25F220587BB.jpg945B6880-C524-410D-B254-D25F220587BB.jpg
 • photo 278585156_5124669417648936_2971751749200234194_n.jpg278585156_5124669417648936_2971751749200234194_n.jpg
 • photo 279065824_5124669670982244_8413687050865911593_n.jpg279065824_5124669670982244_8413687050865911593_n.jpg
 • photo 279068792_5124669750982236_988592967482786161_n.jpg279068792_5124669750982236_988592967482786161_n.jpg
 • photo 279070536_5124669720982239_6590896653902191244_n.jpg279070536_5124669720982239_6590896653902191244_n.jpg
 • photo 279075470_5124669427648935_7842854993876791071_n.jpg279075470_5124669427648935_7842854993876791071_n.jpg
 • photo 279076883_5124669947648883_7706276281597477785_n.jpg279076883_5124669947648883_7706276281597477785_n.jpg
 • photo 279090652_5124670097648868_5256121503070171570_n.jpg279090652_5124670097648868_5256121503070171570_n.jpg
 • photo 279093543_5124669827648895_355287753185896051_n.jpg279093543_5124669827648895_355287753185896051_n.jpg
 • photo 279101630_5124669414315603_8877178477211455525_n.jpg279101630_5124669414315603_8877178477211455525_n.jpg
รายละเอียด:

22 เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโภชนาการและการจัดอาหารสำหรับเด็ก โดยมี นายบัญชา  อุดง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางสาวพิชยา  จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พันจ่าเอกเจษฎา  ครองยุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และนายวิรัตน์  ยังถาวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เปิดงานอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโภชนาการและการจัดอาหารสำหรับเด็ก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสร้างเสริมวิถีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุงบประมาณจาก สสส. โดยมีนางสุภาวดี  จันทรา หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานดังกล่าว และ นางสุภาวดี  จันทรา หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กตำบลเขาไม้แก้ว ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโภชนาการและการจัดอาหารสำหรับเด็ก และภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วให้วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น ในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโภชนาการและการจัดอาหารสำหรับเด็ก ได้ขอความอนุเคราะวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณปวีณภัสสร์  คล้ำศิริ นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6 และ คุณดวงนภา ปงกา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 6 มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยการอบรม ได้มีหัวข้อตามกำหนดการอบรมดังนี้ เวลา 09.00-10.00 น. หลักการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย เวลา 10.00-11.00 น. สารอาหารสำคัญที่มักมีปัญหาในอาหารเด็ก เวลา 11.00-12.00 น. มาตรฐานอาหารกลางวัน เพื่อสารอาหารสมวัย เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-14.30 น. การดูแลมาตรฐานปริมาณการจัดเสิร์ฟ เวลา 14.30-16.30 น. การพัฒนาสำรับอาหารกลางวัน ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว ได้รับเกียรติจาก นางสาวพิชยา  จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้กล่าวปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโภชนาการและการจัดอาหารสำหรับเด็ก และคุณปวีณภัสสร์  คล้ำศิริ นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้มอบของที่ระลึกให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว

ผลผลิต/ผลลัพธ์:
 1. บุคลากรนำความรู้ความสามารถ ที่ได้รับ มาพัฒนางานด้านจัดอาหารสำหรับเด็ก
 2. บุคลากรในหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดกรอบแนวคิดและการพัฒนางานโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เกิดพัฒนาระบบข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นต้นแบบเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ