ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองจันทบุ
หน่วยงานต้นสังกัด เทศบาลเมืองจันทบุรี
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดจันทบุรี 22000
จำนวนนักเรียน 1 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม,มัธยมต้น
ผู้อำนวยการ นางปุณณภา สุทธิสาคร
ครูผู้รับผิดชอบ นางเสาวนีย์ พึ่งตัว
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับครูและนักเรียนแกนนำด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสุขภาพและการป้องกันในหัวข้อ "ลด หวาน มัน เค็ม น้ำอัดลม"โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เมื่อ 25 ก.พ. 65 น. @17 มี.ค. 65 10:40
รายละเอียด:

เชิญวิทยากรจากกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มาจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับครูและนักเรียนแกนนำ จำนวน 50 คน ด้านสุขภาพและการป้องกัน เรื่อง "ลด หวาน มัน เค็ม "
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ใช้เวลาจัดกิจกรรม 3 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับเกียรติบัตร

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและได้รับอาหารมีประโยชน์ สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ได้รับสารอาหารครบถ้วนในแต่ละวัน มีการเจริญเติบโตสมวัย  มีสัดส่วนของน้ำหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์ และมีสมรรถภาพทางกายที่ดีเหมาะสมกับช่วงวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง