ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)
สังกัด ??
หน่วยงานต้นสังกัด กทม.
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จำนวนนักเรียน 0 คน
ช่วงชั้น ??
ผู้อำนวยการ ??
ครูผู้รับผิดชอบ ??
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม