info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานต้นสังกัด กทม.
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
จำนวนนักเรียน 1,171 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม
ผู้อำนวยการ นางสาวนพวรรณ ญาณะนันท์
ครูผู้รับผิดชอบ นางอุไรลักษณ์ สอนฤทธิ์
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
2.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา เมื่อ 20 ธ.ค. 64 น. @14 มิ.ย. 65 04:21
  • photo FoxitPDFEditor_O2GGIVSvV5.pngFoxitPDFEditor_O2GGIVSvV5.png
รายละเอียด:

อบรมสัมมนาทักษะด้านการพัฒนาศักยภาพด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียน  ศึกษาดูงาน  ตรวจสุขภาพ นิเทศติดตาม  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ครูและบุคลากรมีความรู้ด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียน

3.กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกรุงเทพมหานครโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา เมื่อ 1 พ.ย. 64 น. @14 มิ.ย. 65 04:26
  • photo FoxitPDFEditor_0F9jX5kmzI.pngFoxitPDFEditor_0F9jX5kmzI.png
รายละเอียด:

จัดทำฎีกาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกรุงเทพมหานคร (จัดทำแผนงานจัดซื้อ จัดหาบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการอาหารเช้า-กลางวัน ของนักเรียน  จัดจ้างตามระเบียบฯ เบิกจ่ายเงิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

โรงเรียนมีแผนงานจัดซื้อ จัดหาบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการอาหารเช้า-กลางวันของนักเรียน

1.กิจกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา เมื่อ 1 พ.ย. 64 น. @14 มิ.ย. 65 04:13
  • photo FoxitPDFEditor_I2keiw1Ksn.pngFoxitPDFEditor_I2keiw1Ksn.png
รายละเอียด:

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียน  กำหนดนโยบาย  จัดทำแผน  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการและสุขภาพนักเรียน  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ดำเนินการตามแผน  สรุปผลและรายงานประจำปีผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

แผนส่งเสริมด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียน