info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
สังกัด กทม.
หน่วยงานต้นสังกัด กทม.
ที่อยู่โรงเรียน 504 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
จำนวนนักเรียน 155 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม
ผู้อำนวยการ นางมายาวี บุตรพรม
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวกันลญา เกตุชาติ
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง อาหารเช้าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เมื่อ 10 ต.ค. 65 น. @10 ต.ค. 65 15:56
 • photo 1667559424615.jpg1667559424615.jpg
 • photo 1665059905206.jpg1665059905206.jpg
 • photo 1665059903305.jpg1665059903305.jpg
 • photo 1664796662829.jpg1664796662829.jpg
 • photo 1664597856305.jpg1664597856305.jpg
 • photo 1663075668125.jpg1663075668125.jpg
รายละเอียด:

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

 

โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง อาหารเช้าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เมื่อ 10 ต.ค. 65 น. @10 ต.ค. 65 15:47
 • photo 163449.jpg163449.jpg
 • photo 163450.jpg163450.jpg
 • photo 163452.jpg163452.jpg
 • photo 163455.jpg163455.jpg
 • photo 163451.jpg163451.jpg
 • photo 1664181160832.jpg1664181160832.jpg
รายละเอียด:

เป็นโครงการที่จัดทำอาหารให้กับนักเรียนตามหลักโภชนาการ ถูกหลักอนามัยครบ5หมู่ โดยได้รับงบประมาณสในับสนุนจากกรุงเทพมหานคร 100 เปอร์เซ็น

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนจำนวน 155 คนมีอาหารเช้าและอาหารดลางวันรับประทานพอเพียงมีพัฒนาการด้านร่างกาย ที่สมวัยตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 75

โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้องโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เมื่อ 11 ม.ค. 65 น. @11 ม.ค. 65 14:19
 • photo 138980.jpg138980.jpg
 • photo 138979.jpg138979.jpg
 • photo 138982.jpg138982.jpg
 • photo 138983.jpg138983.jpg
 • photo 138984.jpg138984.jpg
รายละเอียด:

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

 

โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้องโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เมื่อ 11 ม.ค. 65 น. @11 ม.ค. 65 14:17
 • photo 135310.jpg135310.jpg
 • photo 135311.jpg135311.jpg
 • photo 138966.jpg138966.jpg
 • photo 138967.jpg138967.jpg
 • photo 138968.jpg138968.jpg
 • photo 138970.jpg138970.jpg
 • photo 138972.jpg138972.jpg
 • photo 138973.jpg138973.jpg
 • photo 138974.jpg138974.jpg
 • photo 138975.jpg138975.jpg
 • photo 138976.jpg138976.jpg
 • photo 138969.jpg138969.jpg
 • photo 135309.jpg135309.jpg
 • photo 138978.jpg138978.jpg
รายละเอียด:

เป็นโครงการที่จดอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กับนักเรียนจำนวน140คน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

นักเรียนได้รับอาหารครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติมโตสมวัย