restaurant_menu
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ดัชนีมวลกายปีการศึกษา : 2564 เทอม 2/2 ผู้ประเมิน : นางอรุณ จันทร์นาลาว วันที่ชั่ง/วัด : 9 มี.ค. 65
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 2 25.00% 0 0.00% 6 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 7 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33%
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 0 0.00% 1 7.69% 8 61.54% 0 0.00% 4 30.77% 0 0.00% 4 30.77%
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 1 11.11% 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
รวมช่วงชั้น 43 43 3 6.98% 2 4.65% 29 67.44% 3 6.98% 5 11.63% 1 2.33% 6 13.95%
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดชั่งน้ำหนักผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 8 0 0.00% 3 37.50% 4 50.00% 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 12 0 0.00% 2 16.67% 9 75.00% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 9 0 0.00% 1 11.11% 5 55.56% 0 0.00% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33%
รวมช่วงชั้น 29 29 0 0.00% 6 20.69% 18 62.07% 1 3.45% 2 6.90% 2 6.90% 4 13.79%
ภาพรวมโรงเรียน 72 72 3 4.17% 8 11.11% 47 65.28% 4 5.56% 7 9.72% 3 4.17% 10 13.89%
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
รวมช่วงชั้น 0 0 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
ชั้นจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดวัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคนคน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
รวมช่วงชั้น 0 0 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a
ภาพรวมโรงเรียน 0 0 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a